top of page

Informovaný souhlas se zpracováním

osobních údajů

Jako zákonný zástupce dávám svůj souhlas spolku Sportovní klub GymPar, z. s. (dále jen "spolek") ke shromažďování, zpracovávání a evidenci níže uvedených osobních a citlivých údajů o mém dítěti ve smyslu evropského nařízení GDPR a směrnice spolku ohledně zpracování osobních údajů.

Fotografie, audio či videozáznam dítěte

Webové stránky spolku, sociální sítě, prezentace činnosti spolku, tisk, obecní a městské vývěsky
 

Jméno, příjmení, datum narození, adresa

      Poskytování našich služeb, přihlášky, evidence spolku a další dokumenty

      spojené s organizací spolku

Jméno, příjmení, datum narození, bydliště, e-mail, telefon, číslo bankovního účtu zákonného zástupce

      Vedení účetnictví a daňové evidence. Zasílání informací o aktivitách spolku

      (např. informace o plánovaných aktivitách, obchodních sdělení).

Zdravotní pojišťovna dítěte

Zajištění potřebného lékařského ošetření v průběhu kroužku


Souhlas poskytuji na období členství mého dítěte ve spolku a účasti na programu, na zákonem stanovenou dobu nezbytnou pro jejich zpracování, pro vědecké účely a účely archivnictví a maximálně po dobu 10 let od ukončení členství ve spolku.

Spolek je oprávněn zpracovávat osobní údaje manuálně i automatizovaně rovněž prostřednictvím určených zpracovatelů, jejichž seznam poskytne na vyžádání. Osobní údaje budou zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům spolku, či zaměstnancům zpracovatele, a to pouze v míře nezbytné pro účely zpracování. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů lze kdykoliv písemně odvolat.

Spolek se zavazuje zpracovávané údaje zabezpečit před neoprávněným nebo nahodilým přístupem a zpracováním, předzměnou a zničením, zneužitím či ztrátou. Beru na vědomí, že v případě specifických případů mohu být požádán o individuálně vymezený souhlas ke konkrétní akci, bude-li jeho povaha takový souhlas vyžadovat.

Subjekt údajů má právo kdykoliv požadovat od správce přístup k osobním údajům, které se ho týkají, jejich opravu nebo výmaz v případě ukončení členství, popřípadě na omezení zpracování a dále právo vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy. Subjekt údajů má právo odvolat svůj souhlas, je-li zpracování založeno na jeho souhlasu. Subjekt údajů má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Vedení seznamu členů spolku upravuje občanský zákoník a v souladu s ním stanovy spolku.

bottom of page