top of page

Všeobecné podmínky

Sportovní klub GymPar, z.s. se sídlem č.p. 186, 747 24 Strahovice IČ: 07331134 byl vytvořen s cílem pomoci všeobecnému pohybovému rozvoji dětí a zájemců z řad veřejnosti.

     Gymnastika 

Velmi si vážíme toho, že Vaše děti navštěvují naše kurzy. Podmínkou přijetí dítěte do kurzu je vyplněná elektronická přihláška a následná platba kurzovného. Přihláška, prostřednictvím které je možné dítě přihlásit, je uvedena na webových stránkách www.gympar.cz v sekci "Pro děti/Přihlášky". Dítě, které je přihlášeno do kroužku v průběhu 1. pololetí je automaticky přihlášeno do kroužku na celý školní rok. V případě rozhodnutí, že dítě nebude ve 2. pololetí pokračovat, mohou rodiče dítě odhlásit prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky. 


Cena kurzovného je uvedena na stránkách www.gympar.cz. Po odeslání přihlášky bude v nejbližším možném termínu na příslušnou emailovou adresu zaslán potvrzovací email s variabilním symbolem a číslem účtu, na něž je potřeba kurzovné uhradit. Zákonný zástupce je povinen poplatek uhradit před nástupem dítěte na lekci. Jestliže nebudou tyto podmínky splněny, nemůže být dítě do kurzu přijato. Sportovní klub GymPar nepřebírá po dobu lekce odpovědnost za děti, které nejsou do kurzu přijaty. Úhrada platby za kurzovné, které je zároveň členským příspěvkem klubu, probíhá dvakrát za rok. Vždy v průběhu měsíce ledna v daném školním roce obdrží zákonný zástupce email s platebními pokyny za 2. pololetí. Je tedy zapotřebí sledovat emailovou schránku. Pokud se z jakýchkoliv důvodů rozhodne rodič dítě odhlásit po prvních dvou absolvovaných lekcí, musí tak učinit bezodkladně. V případě, že se rodič rozhodne dítě odhlásit později z jiných než závažných důvodů, nevzniká právo na náhradu. Jestliže zákonný zástupce není schopen doložit doklad o provedení platby a sportovní klub GymPar tuto částku nezaregistruje na svém účtu, je povinností rodiče provést platbu opětovně.


Podmínkou přijetí dítěte do kurzu je potvrzení rodiče, že jeho dítě je zdravotně způsobilé a jeho psychický i fyzický zdravotní stav mu nijak nebrání pohybovat se v dětském kolektivu. Odesláním elektronické přihlášky a taktéž zaplacením kurzovného stvrzujete, že Vaše dítě, které bude navštěvovat kurz našeho sportovního klubu, je po fyzické a psychické stránce zdrávo a doposud u něj proběhla všechna předepsaná očkování. V případě jakéhokoliv zdravotního omezení je rodič povinen uvést stav dítěte v elektronické přihlášce a následně osobně nebo telefonicky informovat instruktora. Prosíme, abyste nás informovali i v případě, že se komplikace vyskytnou v průběhu školního roku. Učiníme vše pro to, aby se dítě s omezením mohlo kurzu účastnit, avšak pokud zdravotní stav zabrání účasti, má sportovní klub možnost účast dítěte v kurzu odmítnout.


Trenér si děti vyzvedává na předem určeném místě, případně děti vyzvedává ve školní družině. Po ukončení lekce je možné děti vyzvednout. Děti, které navštěvují družinu, trenér odvede zpět do družiny. Účast dítěte na lekcích je evidovaná v docházkové listině jednotlivých instruktorů. Po předchozí domluvě s instruktorem je možno do listiny nahlédnout.


Gymnastický kurz je složen z jednotlivých lekcí, které probíhají v průběhu daného školního roku vždy jednou týdně v předem stanovený den a hodinu.  Pokud odpadne lekce z důvodu školních prázdnin nebo státního svátku, sportovní klub GymPar zajistí v rámci možností její náhradu v nejbližším termínu nebo upraví lekce tak, aby počet lekcí odpovídal standardu. Jestliže dojde ke zrušení lekce kvůli ředitelskému volnu či školní akci, nemusí sportovní klub lekce nahrazovat. Na základních školách trvá jedna lekce 60 minut, v mateřské škole 45 minut. Minimální počet účastníků, potřebný k otevření kurzu, je 10.


Jestliže nebude schopen instruktor ze závažných důvodu na lekci dorazit, zajistí sportovní klub GymPar jiného instruktora z týmu. V případě, že bude lekce zrušena, sportovní klub GymPar zajistí její náhradu v nejbližším termínu. Informace o změnách obdrží zákonný zástupce prostřednictvím školy, nebo SMS zprávy.

Jestliže se dítě lekce nezúčastní, není sportovní klub GymPar povinen uhradit žádnou finanční kompenzaci. Tuto lekci je však možné nahradit na jiné škole, na níž SK GymPar působí.

Nebude-li kurz otevřen z důvodu nenaplněné minimální kapacity, bude rodič o této zprávě informován minimálně 24 hodin před započetím první lekce. V tomto případě Sportovní klub GymPar uhrazené kurzovné zasílá zpět v plné výši.


Dítě nebude na kurz přijato v případě, že nebude řádně přihlášeno do kurzu, popřípadě Sportovní klub GymPar neobdrží ve stanovené lhůtě poplatek za kurzovné a nadále v případě, že nebude mít dítě vhodné sportovní oblečení. Je nezbytné, aby mělo dítě oblečení vhodné pro pohybovou aktivitu již na první hodině. Zvláštní požadavky na úbor nemáme. Nutná je však sportovní obuv vhodná do tělocvičny a pohodlné sportovní oblečení. Do lekcí je zakázáno nosit šperky (náušnice, řetízky, prstýnky, náramky), ozdoby a jiné, které by ohrožovaly zdraví. Prosíme, aby s sebou děti nenosily cennosti. Sportovní klub GymPar, z.s. neručí za odložené věci, které nejsou uschovány přímo u trenérů, a v případě ztráty škodu nahrazuje.

 

Bezpečnost dětí je pro nás hlavní. Sportovní klub GymPar má po celou dobu trvání kurzu sjednáno pojištění odpovědnosti. Úrazové pojištění uzavřeno nemá, nicméně je tímto rodičům doporučeno jej pro dítě sjednat.

     Kruhové tréninky

Podmínkou přijetí na kruhové tréninky je vyplněná elektronická rezervace a následná platba permanentky. Rezervace, prostřednictvím které je možné se do tréninků přihlásit, je uvedena na webových stránkách www.gympar.cz v sekci "Pro dospělé/Rezervace". Klient, který je přihlášen do Kruhového tréninku v kterémkoli měsíci, je automaticky přihlášen na celé tréninkové období (říjen - květen). V případě, že se klient rozhodne následující měsíc nepokračovat, může se odhlásit prostřednictvím e-mailu či telefonicky, a to nejpozději v den svého posledního tréninku aktuální permanentky. Pokud klient termín nedodrží, je jeho povinností uhradit storno poplatek činící 100Kč.


Cena za účast na kruhových tréninzích je uvedena na stránkách www.gympar.cz. Po odeslání přihlášky bude v nejbližším možném termínu na příslušnou emailovou adresu zaslán potvrzovací email s variabilním symbolem a číslem účtu, na něž je potřeba částku, která je zároveň členským příspěvkem klubu, uhradit. Klient je povinen uhradit poplatek nejpozději do 3 pracovních dnů před prvním tréninkem. Pokud nebudou tyto podmínky splněny, nemůže být klient do Kruhového tréninku přijat. Sportovní klub GymPar nepřebírá zodpovědnost za účastníky tréninku, kteří nesplnili podmínky přijetí. Platba za trénink probíhá jednou měsíčně (1 platba = 1 měsíční permanentka). Jestliže klient není schopen doložit doklad o provedení platby a sportovní klub GymPar tuto částku nezaregistruje na svém účtu, je povinností klienta provést platbu opětovaně.
Podmínkou přijetí klienta na Kruhový trénink je jeho zdravotní způsobilost pro účast na tréninku, tzn. jeho psychický i fyzický zdravotní stav mu nijak nebrání absolvovat skupinovou pohybovou aktivitu.


Kruhové tréninky jsou složeny z jednotlivých lekcí, které probíhají v průběhu daného školního roku vždy v předem stanovený den a hodinu. V každém měsíci je zaručeno 8 lekcí. K otevření Kruhového tréninku je stanoven minimální počet klientů 10.


Jestliže trenér nebude schopen ze závažných důvodu na trénink dorazit, zajistí sportovní klub GymPar jiného trenéra z týmu. V případě, že bude trénink zrušen, sportovní klub GymPar provede jeho náhradu v nejbližším termínu nebo upraví tréninky tak, aby byl dodržen počet stanovených tréninků za měsíc. Informace o změnách obdrží klient prostřednictvím SMS zprávy, případně i emailem.


Jestliže se klient tréninků nezúčastní, není sportovní klub GymPar povinen uhradit žádnou finanční kompenzaci.
Nebude-li Kruhový trénink z organizačních důvodů otevřen (nenaplněná minimální kapacita aj.), bude klient o této zprávě informován minimálně 24 hodin před započetím prvního tréninků. V tomto případě je sportovní klub GymPar povinen navrátit uhrazené kurzovné v plné výši.


Klient nebude na Kruhový trénink přijat v případě, že nebude řádně přihlášen do kurzu, popřípadě sportovní klub GymPar neobdrží ve stanovené lhůtě poplatek za tréninky. Nadále v případě, že nebude mít klient vhodné sportovní oblečení, či bude pod vlivem omamných látek. Je důležité, aby měl klient oblečení vhodné pro pohybovou aktivitu již na první hodině. Zvláštní požadavky na úbor nemáme. Nutná je však sportovní obuv vhodná do tělocvičny. Na tréninky je zakázáno nosit šperky (náušnice, řetízky, prstýnky, náramky), ozdoby a jiné předměty, které by ohrožovaly zdraví. Doporučujeme, aby s sebou klienti nenosili cenné věci. Pokud je však u sebe mají, ručí si za své věci sami, a při ztrátě SK GymPar nevzniká odpovědnost.


Bezpečnost klientů je pro nás hlavní. Sportovní klub GymPar má po celou dobu trvání tréninků sjednáno pojištění odpovědnosti. Úrazové pojištění uzavřeno nemá, nicméně je tímto klientům důrazně doporučeno si jej sjednat.


Klient uděluje souhlas k případnému opatření fotografií či videonahrávek z jednotlivých tréninků, které mohou zachycovat děti, a k jejich následnému využití sportovnímu klubu GymPar pro propagační účely. Jedná se zejména o vložení reklamního materiálu na internetové stránky www. gympar.cz, facebookové stránky a využití v rámci výukových materiálů.

     Příměstské a pobytové tábory

Podmínkami pro přijetí dítěte na příměstský či pobytový tábor pořádaný Sportovním klubem GymPar, z.s. je vyplněná elektronická přihláška, úhrada částky za příměstský tábor a odevzdání vytištěného a vyplněného "Listu účastníka" v den nástupu na příměstský tábor.

Odesláním elektronické přihlášky a taktéž zaplacením příspěvku stvrzujete, že Vaše dítě, které se zúčastní táboru pořádaného naším sportovním klubem, je po fyzické a psychické stránce zdrávo a doposud u něj proběhla všechna předepsaná očkování. V případě jakéhokoliv zdravotního omezení, včetně alergií, diet a intolerancí, je rodič povinen uvést stav dítěte v elektronické přihlášce i následně v "Listu účastníka". 

Částka za účast na táboře je uvedena na stránkách www.gympar.cz. Po odeslání přihlášky bude na příslušnou emailovou adresu zaslán potvrzovací email s variabilním symbolem a číslem účtu, na něž je potřeba částku uhradit. Zákonný zástupce je povinen částku uhradit dle uvedené splatnosti. V případě zrušení účasti na táboře alespoň 30 dní před dnem nástupu na tábor, je částka navrácena v plné výši. Později je nutné pro již vzniklé náklady uhradit 50% z částky za příměstský tábor. V případě neúčasti z důvodu nemoci či jiné indispozice, je oproti potvrzení od lékaře účtován storno poplatek 700 Kč z důvodu nezbytných výdajů spojených s rezervací. V případě nenaplnění minimální kapacity tábora, která je stanovena na 30 dětí, jsou veškeré finanční prostředky navráceny zpět rodičům. O této skutečnosti SK GymPar informuje alespoň 14 dní předem.

Bezpečnost dětí je pro nás hlavní. Sportovní klub GymPar má po celou dobu trvání tábora sjednáno pojištění odpovědnosti. Úrazové pojištění uzavřeno nemá, nicméně je tímto rodičům důrazně doporučeno jej pro dítě sjednat.

Upozorňujeme, že Sportovní klub GymPar, z.s. nenese odpovědnost za ztrátu či poškození cenností, které si dítě na příměstský tábor přinese. Prosíme tímto, abyste dětem cennosti na tábory nedávali.

bottom of page