Všeobecné podmínky

Sportovní klub GymPar, z.s. se sídlem č.p. 186, 747 24 Strahovice IČ: 07331134 byl vytvořen s cílem pomoci všeobecnému pohybovému rozvoji dětí předškolního a mladšího školního věku. Velmi si vážíme toho, že Vaše děti navštěvují naše kurzy.


Podmínkou přijetí dítěte do kurzu je vyplněná elektronická přihláška a následná platba kurzovného. Přihláška, prostřednictvím které je možné dítě přihlásit, je uvedena na webových stránkách www.gympar.cz v sekci "Pro děti/Přihlášky". Dítě, které je přihlášeno do kroužku v průběhu 1. pololetí je automaticky přihlášeno do kroužku na celý školní rok. V případě rozhodnutí, že dítě nebude ve 2. pololetí pokračovat, mohou rodiče dítě odhlásit prostřednictvím e-mailu, který obdrží před začátkem 2. pololetí. 


Cena kurzovného je uvedena na stránkách www.gympar.cz. Po odeslání přihlášky bude v nejbližším možném termínu na příslušnou emailovou adresu zaslán potvrzovací email s variabilním symbolem a číslem účtu, na něž je potřeba kurzovné uhradit. Zákonný zástupce je povinen poplatek uhradit nejpozději do 3 pracovních dnů před započetím prvotní lekce. Jestliže nebudou tyto podmínky splněny, nemůže být dítě do kurzu přijato. Sportovní klub GymPar nepřebírá po dobu lekce odpovědnost za děti, které nejsou do kurzu přijaty. Úhrada platby za kurzovné, které je zároveň členským příspěvkem klubu, probíhá dvakrát za rok (1 platba za 1 pololetí). Vždy v průběhu měsíce ledna v daném školním roce obdrží zákonný zástupce email s platebními pokyny na druhé pololetí. Je tedy zapotřebí sledovat emailovou schránku. Pokud se z jakýchkoli důvodů rozhodne rodič dítě odhlásit před začátkem první lekce, musí tak učinit minimálně sedm dní před jejím započetím. Pokud zákonný zástupce tento termín nedodrží, je jeho povinností uhradit storno poplatek činící 400Kč. V případě, že není kurzovné řádně uhrazeno dle odst. 3, je rodič také povinen storno poplatek uhradit. Storno poplatek ve výši 100% ceny kurzovného je rodič povinen uhradit, jestliže je dítě odhlášeno v průběhu kroužku z jiných, než závažných důvodů. Jestliže zákonný zástupce není schopen doložit doklad o provedení platby a sportovní klub GymPar tuto částku nezaregistruje na svém účtu, je povinností rodiče provést platbu opětovaně.


Podmínkou přijetí dítěte do kurzu je potvrzení rodiče, že jeho dítě je zdravotně způsobilé a jeho psychický i fyzický zdravotní stav mu nijak nebrání pohybovat se v dětském kolektivu. Odesláním elektronické přihlášky a taktéž zaplacením kurzovného stvrzujete, že Vaše dítě, které bude navštěvovat kurz našeho sportovního klubu, je po fyzické a psychické stránce zdrávo a doposud u něj proběhla všechna předepsaná očkování. V případě jakéhokoliv zdravotního omezení je rodič povinen uvést stav dítěte v elektronické přihlášce a následně osobně nebo telefonicky informovat instruktora. Prosíme, abyste nás informovali i v případě, že se komplikace vyskytnou v průběhu školního roku. Učiníme vše pro to, aby se dítě s omezením mohlo kurzu účastnit, avšak pokud zdravotní stav zabrání účasti, má sportovní klub možnost účast dítěte v kurzu odmítnout.


Trenér si děti vyzvedává na předem určeném místě, případně děti vyzvedává ve školní družině. Po ukončení lekce je možné děti vyzvednout. Děti, které navštěvují družinu, trenér odvede zpět do družiny. Účast dítěte na lekcích je evidovaná v docházkové listině jednotlivých instruktorů. Po předchozí domluvě s instruktorem je možno do listiny nahlédnout.


Gymnastický kurz je složen z jednotlivých lekcí, které probíhají v průběhu daného školního roku vždy jednou týdně v předem stanovený den a hodinu. V každém školním pololetí tradičně proběhne 15 lekcí, tedy 30 lekcí za celý školní rok. Pokud odpadne lekce z důvodu školních prázdnin nebo státního svátku, sportovní klub GymPar zajistí v rámci možností její náhradu v nejbližším termínu nebo upraví lekce tak, aby počet lekcí odpovídal standardu. Jestliže dojde ke zrušení lekce kvůli ředitelskému volnu či školní akci, nemusí sportovní klub lekce nahrazovat. Na základních školách trvá jedna lekce 60 minut, v mateřské škole 45 minut. Minimální počet účastníků, potřebný k otevření kurzu, je 10. Maximální počet dětí v kurzu je 17. Patnáctá lekce v pololetí je ukázková. V tento den budete vítáni s celou svou rodinou a děti Vám ukáží, jak v lekci cvičí a co se naučily.


Jestliže nebude schopen instruktor ze závažných důvodu na lekci dorazit, zajistí sportovní klub GymPar jiného instruktora z týmu. V případě, že bude lekce zrušena, sportovní klub GymPar zajistí její náhradu v nejbližším termínu. Informace o změnách obdrží zákonný zástupce prostřednictvím školy, SMS zprávy nebo emailu.


Jestliže se dítě lekce nezúčastní, není sportovní klub GymPar povinen uhradit žádnou finanční kompenzaci. Tuto lekci je však možné nahradit na jiné škole, na níž společnost působí a tyto kroužky vyučuje.


Nebude-li kurz otevřen z důvodu nenaplněné minimální kapacity (méně než 10 dětí v kurzu), bude rodič o této zprávě informován minimálně 24 hodin před započetím první lekce. V tomto případě Sportovní klub GymPar uhrazené kurzovné zasílá zpět.


Dítě nebude na kurz přijato v případě, že nebude řádně přihlášeno do kurzu, popřípadě Sportovní klub GymPar neobdrží ve stanovené lhůtě poplatek za kurzovné a nadále v případě, že nebude mít dítě vhodné sportovní oblečení. Je nezbytné, aby mělo dítě oblečení vhodné pro pohybovou aktivitu již na první hodině. Zvláštní požadavky na úbor nemáme. Nutná je však sportovní obuv vhodná do tělocvičny a pohodlné sportovní oblečení. Do lekcí je zakázáno nosit šperky (náušnice, řetízky, prstýnky, náramky), ozdoby a jiné, které by ohrožovaly zdraví. Doporučujeme, aby s sebou děti nenosily cenné věci. Pokud je však u sebe mají, ručí za své věci a při ztrátě jim nebude škoda nahrazena.

 

Bezpečnost dětí je pro nás hlavní. Jsme tým složený ze zkušených trenérů, sportovců, pedagogů i gymnastických závodníků. Sportovní klub GymPar má po celou dobu trvání kurzu sjednáno pojištění odpovědnosti. Úrazové pojištění uzavřeno nemá, nicméně je tímto rodičům důrazně doporučeno jej pro dítě sjednat.


Zákonný zástupce uděluje souhlas k případnému opatření fotografií či videonahrávek z jednotlivých lekcí, které mohou zachycovat děti a k jejich následnému využití sportovnímu klubu GymPar pro propagační účely. Jedná se zejména o vložení reklamního materiálu na internetové stránky www. gympar.cz, facebookové stránky a využití v rámci výukových materiálů.


Zákonný zástupce uděluje souhlas ke zpracování osobních údajů a to v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a to výhradně pro účely plnění smluvních závazků, pro účely zasílání obchodních sdělení a pro jiné marketingové účely. Osobní údaje klientů budou zpracovány v elektronické podobě automatizovaným způsobem, nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. Zákonný zástupce se zavazuje poskytnout pravdivé údaje o dítěti navštěvující jednotlivé lekce a je povinen jakékoliv změny v této oblasti nahlásit.