top of page

Všeobecné podmínky

Sportovní klub GymPar, z.s. se sídlem č.p. 186, 747 24 Strahovice IČ: 07331134 byl vytvořen s cílem pomoci všeobecnému pohybovému rozvoji dětí i dospělých.


Podmínkou přijetí na Kruhové tréninky je vyplněná elektronická rezervace a následná platba permanentky. Rezervace, prostřednictvím které je možné se do tréninků přihlásit, je uvedena na webových stránkách www.gympar.cz v sekci "Pro dospělé/Rezervace". Klient, který je přihlášen do Kruhového tréninku v kterémkoli měsíci, je automaticky přihlášen na celé tréninkové období (říjen - květen). V případě, že se klient rozhodne následující měsíc nepokračovat, může se odhlásit prostřednictvím e-mailu či telefonicky, a to nejpozději v den svého posledního tréninku aktuální permanentky. Pokud klient termín nedodrží, je jeho povinností uhradit storno poplatek činící 100Kč.


Cena kruhového tréninku je uvedena na stránkách www.gympar.cz. Po odeslání přihlášky bude v nejbližším možném termínu na příslušnou emailovou adresu zaslán potvrzovací email s variabilním symbolem a číslem účtu, na něž je potřeba trénink uhradit. Klient je povinen uhradit poplatek nejpozději do 3 pracovních dnů před prvním tréninkem. Pokud nebudou tyto podmínky splněny, nemůže být klient do Kruhového tréninku přijat. Sportovní klub GymPar nepřebírá zodpovědnost za účastníky tréninku, kteří nesplnili podmínky přijetí. Platba za trénink probíhá jednou měsíčně (1 platba = 1 měsíční permanentka). Jestliže klient není schopen doložit doklad o provedení platby a sportovní klub GymPar tuto částku nezaregistruje na svém účtu, je povinností klienta provést platbu opětovaně.
Podmínkou přijetí klienta na Kruhový trénink je jeho zdravotní způsobilost pro účast na tréninku, tzn. jeho psychický i fyzický zdravotní stav mu nijak nebrání absolvovat tyto tréninky.


Kruhové tréninky jsou složeny z jednotlivých lekcí, které probíhají v průběhu daného školního roku vždy dvakrát týdně v předem stanovený den a hodinu. V každém měsíci je zaručeno 8 lekcí. K otevření Kruhového tréninku je minimální počet klientů 11, maximální počet klientů pro vedení kurzu je 16.


Jestliže trenér nebude schopen ze závažných důvodu na trénink dorazit, zajistí sportovní klub GymPar jiného trenéra z týmu. V případě, že bude trénink zrušen, sportovní klub GymPar provede jeho náhradu v nejbližším termínu nebo upraví tréninky tak, aby byl dodržen počet stanovených tréninků za měsíc. Informace o změnách obdrží klient prostřednictvím SMS zprávy nebo emailu.


Jestliže se klient tréninků nezúčastní, není sportovní klub GymPar povinen uhradit žádnou finanční kompenzaci.
Nebude-li Kruhový trénink z organizačních důvodů otevřen (nenaplněná kapacita klientů aj.), bude klient o této zprávě informován minimálně 24 hodin před započetím prvního tréninků. V tomto případě je sportovní klub GymPar povinen navrátit uhrazené kurzovné.


Klient nebude na Kruhový trénink přijat v případě, že nebude řádně přihlášen do kurzu, popřípadě sportovní klub GymPar neobdrží ve stanovené lhůtě poplatek za tréninky. Nadále v případě, že nebude mít klient vhodné sportovní oblečení. Je důležité, aby měl klient oblečení vhodné pro pohybovou aktivitu již na první hodině. Zvláštní požadavky na úbor nemáme. Nutná je však sportovní obuv vhodná do tělocvičny. Na tréninky je zakázáno nosit šperky (náušnice, řetízky, prstýnky, náramky), ozdoby a jiné předměty, které by ohrožovaly zdraví. Doporučujeme, aby s sebou klienti nenosili cenné věci. Pokud je však u sebe mají, ručí za své věci, a při ztrátě jim nebude škoda nahrazena.


Bezpečnost klientů je pro nás hlavní. Jsme tým složený ze zkušených trenérů, sportovců, pedagogů. Sportovní klub GymPar má po celou dobu trvání tréninků sjednáno pojištění odpovědnosti. Úrazové pojištění uzavřeno nemá, nicméně je tímto klientům důrazně doporučeno jej pro sebe sjednat.
Klient uděluje souhlas k případnému opatření fotografií či videonahrávek z jednotlivých tréninků, které mohou zachycovat děti, a k jejich následnému využití sportovnímu klubu GymPar pro propagační účely. Jedná se zejména o vložení reklamního materiálu na internetové stránky www. gympar.cz, facebookové stránky a využití v rámci výukových materiálů.


Klient uděluje souhlas ke zpracování osobních údajů, a to v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a to výhradně pro účely plnění smluvních závazků, pro účely zasílání obchodních sdělení a pro jiné marketingové účely. Osobní údaje klientů budou zpracovány v elektronické podobě automatizovaným způsobem, nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. Klient se zavazuje poskytnout pravdivé údaje a je povinen jakékoliv změny v této oblasti nahlásit.

bottom of page