Informovaný souhlas se zpracováním

osobních údajů

Jako zákonný zástupce dávám svůj souhlas spolku Sportovní klub GymPar, z. s. (dále jen "spolek") ke shromažďování, zpracovávání a evidenci níže uvedených osobních a citlivých údajů o mém dítěti ve smyslu evropského nařízení GDPR a směrnice spolkuohledně zpracování osobních údajů.

Fotografie, audio či videozáznam dítěte

Webové stránky spolku, sociální sítě (Facebook, Instagram, YouTube), prezentace činnosti spolku, tisk, obecní a městské vývěsky
 

Jméno, příjmení, třída, datum narození, bydliště

Přihlášky a další dokumenty spojené s vystoupením a s organizací výjezdních aktivit spolku
 

Jméno, příjmení, datum narození, bydliště, e-mail, telefon, číslo bankovního účtu zákonného zástupce

Zasílání informací o aktivitách spolku (např. informace o plánovaných aktivitách), poskytování osobních údajů dětí zákonného zástupce (např. informace o prospěchu, výchovných opatřeních)
 

Zdravotní pojišťovna dítěte

Zajištění potřebného lékařského ošetření v průběhu kroužku


Souhlas poskytuji na období členství mého dítěte ve spolku, na zákonem stanovenou dobu nezbytnou pro jejich zpracování, pro vědecké účely a účely archivnictví a maximálně po dobu 10 let od ukončení členství ve spolku.

Spolek je oprávněn zpracovávat osobní údaje manuálně i automatizovaně rovněž prostřednictvím určených zpracovatelů, jejichž seznam poskytne na vyžádání. Osobní údaje budou zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům spolku, či zaměstnancům zpracovatele, a to pouze v míře nezbytné pro účely zpracování. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů lze kdykoliv písemně odvolat.

Spolek se zavazuje zpracovávané údaje zabezpečit před neoprávněným nebo nahodilým přístupem a zpracováním, předzměnou a zničením, zneužitím či ztrátou. Beru na vědomí, že v případě specifických případů mohu být požádán o individuálně vymezený souhlas ke konkrétní akci, bude-li jeho povaha takový souhlas vyžadovat.

Souhlasem s tímto formulářem prohlašuji, že jsem byl spolkem informován o svých právech a povinnostech a zejména o svém právu:

  • na přístup k osobním údajům

  • na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů

  • na výmaz osobních údajů, nejsou-li již potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovávány

  • na omezení zpracovávání osobních údajů

  • na přenositelnost údajů

  • na vznesení námitky, je-li zpracování osobních údajů prováděno ve veřejném zájmu či pro účely oprávněných zájmů správce